Byggnadstekniska brandskydd är installerat och skall underhållas och kontrolleras. Det sker bl a i samband med extern besiktning utförd av avtalad besiktningsman 1ggr/år.

Servicerapport/brandinspektion

Servicerapport förvaras under denna flik i pärmen

Kontroll

En gång per år skall följande kontrolleras i samband med besiktning utförd av avtalad besiktningsman:

  • Handbrandsläckare
  • Utrymningsvägar
  • Utrymningsskyltar
  • Brandfiltar
  • Brandvarnare
  • Ordning och reda
  • Belysning
  • Utvändig trappa
  • Elektrisk utrustning

Handbrandsläckare

Syfte

Att på ett tidigt stadium, innan branden blir alltför omfattande, kunna användas för släckning av brand.

Kontrollera att

Släckutrustning finns på avsedd plats
Skylt finns, som anger platsen för släckredskap
Årskontroll är utförd av fackman. Kontrollmärke skall finnas.
Manometer, om sådan finns, står på grönt.
Plombering är obruten
Släckaren ej är belamrad eller skymd

Utrymningsväg

Syfte

Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Kontrollera att

Utrymningsvägen inte är blockerad av möbler, skåp eller annat löst material.

Utrymningsskyltar

Syfte

Utrymningsskyltar skall visa vägen till utrymningsväg eller direkt ut till det fria.

Kontrollera att

Skyltar är väl synliga och ej skymda.
Kontrollera att skyltarna finns, ej sitter löst eller är skadade.

Brandfilt

Syfte

Att snabbt kunna användas för att släckning av bl a brand i kläder.

Kontrollera att

Filten finns på avsedd plats
Filten är lätt åtkomlig och ej blockerad.
Skylt som anger att släckredskap finns
Instruktioner är synliga och läsbara

Brandvarnare

Syfte

Att på ett tidigt stadium, innan branden blir alltför omfattande, uppmärksammas att det brinner.

Kontrollera att

Brandvarnaren har fullgod batterikapacitet genom att provtrycka på brandvarnaren.

Ordning och reda

Syfte

Att förhindra att brännbart material ligger utspritt i lokalerna, så en eventuell brand inte får oönskad mängd bränsle och att utrymningsvägar hålls fria.

Kontrollera att

Korridorer hålls lättframkomliga för eventuell utrymning.
Entrédörrar alltid hålls fria från gods/stolar och annan ansamling av material.

Belysning

Syfte

Hindra att brand uppstår av värmeavgivning från belysningsarmeratur.

Kontrollera att

Lysrör inte blinkar när belysning tänds eller under normal drift.
Lysrör inte har glödande ändar eller är missfärgade.
Brännbart material t ex textilier, inte kan komma i kontakt med belysningsarmeratur
Vägg- och takarmatur är ordentligt fastsatt.

Utvändig trappa

Syfte

Utvändig trappa skall fungera som utrymningsväg när övriga alternativ är blockerade av t ex brand.

Kontrollera att

Dörr ej är blockerad och går att använda.
Trappa inte är blockerad i marknivå av vegetation, fordon eller dylikt.

Elektrisk utrustning

Syfte

Hindra att brand uppstår på grund av elektriskt fel eller att utrustning ej stängts av efter användning.

Kontrollera att

Timer finns till kaffebryggare eller liknande utrustning
Sladdar och kontakter är hela och sitter fast.
Att inte brännbart material står lutat mot elementen.