År 1995 flyttade scoutkåren in i sin nuvarande scoutgård, i ett ombyggt
sädesmagasin till Tunby Norrgård byggt 1928. Vi kom då till ett
område där det funnits bebyggelse i över 2500 år.

Tunby nämns i skrift första gången 1367. Den äldsta kartan är
från 1746. Byn omfattade tre gårdar. Norrgården var ett hemman på
8 öresland. Det var ett löningshemman för biskopen i Västerås,
d v s bondens arrende var en del av biskopens lön.

Södergården var också på 8 öresland och var boställe för en sergeant vid Västmanlands regemente. Den låg där det idag finns tre nybyggda villor.
Öster om södergården låg Lilla gården, ett halvt kronohemman på
4 öresland. Det var boställe för en förare (furir) vid Västmanlands
regemente. Lilla gårdens boningshus från 1700-talet finns kvar
och har 1997 renoverats.

Omkring Tunby finns många fornlämningar. Norr om ladan på
bergknallen utmed Norrleden finns skålgropar.

I ”vår skog” öster om villorna på Tunby Gård finns ett gravfält. Där skall enligt arkeologerna finnas 30 stensättningar och högar varav en stor som scouterna brukar ha som ”borg” vid smygarövningar i mörkret.

Söder om villorna under kraftledningen finns 10 stensättningar, en hög och en älvkvarnsförekomst. När våra grannar i Norrgården grävde sitt avlopp hittade arkeologerna under staketet mot ”vår” parkering en brandgrav från bronsåldern.

Det stora gravfältet på höjden söder om Bellevue är delvis undersökt. Här har flera vikingagravar grävts ut, bl a en mansgrav med vapen och ryttarutrustning och en kvinnograv med fina spännen och smycken. Vid utgrävningarna 1966 där de nya villorna byggts söder om Norrgården fann arkeologerna lämningar av närmare 10 långhus.

De äldsta fynden är från grävningar på gärdet norr om vår tomt. Här har man funnit en härd som flammat för 2100-2300 år sedan.
Strax norr om Norrleden finns gravar från 600 f Kr och där har man funnit de äldsta järnföremål som hittats i Västmanland.

Vid Tunbyvägen har man hittat en massiv praktyxa av brons som man tror är tillverkad för mer än 3000 år sedan. Alla de här fynden finns att se på Länsmuseét.

Texten hämtad ur:
Jubileumskrönika – S:t Olofs Scoutkår 40 år
Sammanställd av Gösta Martins