Handlingsplan vid kriser

Krisplanen är baserad på Scouternas rekommenderade metoder för att hantera större olyckor ock kriser.

Vilken typ av kriser är detta en handlingsplan för?
• Olycka som kräver sjukhusvård
• Allvarlig sjukdom
• Brand
• Hot/våld
• Dödsfall (inom eller utom kåren)
• Självmord
• Polis är kontaktad av olika skäl till exempel polisanmäld ledare eller liknande

Vad gör vi först?

Vid omedelbart behov av stöd från polis, ambulans eller brandkår larma SOS 112

Utrymning

Utrymning ska ske enligt plan i lokal. På Tunby Scoutgård finns utrymningsplan i köket.
Se till att alla vet var ni har er återsamlingsplats.
Deltagarförteckning för närvarokontroll sköts av ansvarig ledare.

Vem ska kontaktas?

Kontakta kårordförande och berätta vad som hänt.
Kårordförande ansvarar för att vid behov informera distriktsordföranden och scoutförbundet.

Det är också viktigt att Scouterna centralt får veta när det inträffat kriser.
Scouternas rikskansli kan hjälpa till med råd, stöd och hantering av media.
Aktuella telefonnummer finns sist i denna plan!

Kontakta anhöriga, präster med flera

Anhöriga kontaktas via ledares eller myndigheters försorg, det måste alltså inte vara kåren som självmeddelar anhöriga när någonting har hänt. Här kan man få hjälp av till exempel polismyndigheten eller sjukhuset.

Förälder till skadat barn kontaktas vid behov av följande:

 • Ansvarig avdelningsledare
 • Annan avdelningsledare/närvarande vuxen
 • Kårordförande eller dennes representant
 • Scouternas rikskansli
 • Myndighet

Kårordförande informeras om vilka kontakter som har tagits.

De närmaste ledarkollegorna samlas och informeras

Ansvarig ledare på plats ansvarar för att informera närvarande ledare och scouter.

Kårordföranden ansvarar för att:

 • övriga ledare och funktionärer i kåren informeras om det inträffade
 • ge ledarna det stöd de behöver
 • be de samlade ledarna att ta på sig olika uppgifter (detta kan minska känsla av hjälplöshet) ofta finns många små och stora praktiska frågor att lösa
 • utse och informera en person som har till uppgift att hantera press, detta kan mycket väl vara generalsekreteraren eller ordföranden för Scouterna

Endast kårordföranden eller annan utsedd person informerar massmedia.

Använd ett gemensamt förutbestämt uttalande. Skriv gärna ett manus att ha till hands vid kontakt med pressen. Scouternas rikskansli kan hjälpa till med detta.

Praktiska angelägenheter

Boka vid behov om möten, resor eller liknande.
Se till att tidigt göra upp en plan för vilka möten som ska hållas när för att informera kårens ledare, scouter och föräldrar.

Stödsamtal

Kårordföranden tar initiativ till eventuella stödsamtal.

 • Stödsamtal ska ledas av en person med kunskap om kriser och erfarenhet av stödsamtal
 • Stödsamtal kan man få via en diakon i församlingen eller familjemottagningen i kommunen
 • Avlastande och systematiska gruppsamtal för de inblandade är viktigt
 • Gå igenom de intryck och reaktioner som uppkom i samband med händelsen

Minnesstund vid dödsfall

Styrelsen sammankallas för diskussion och förberedelse angående minnesstund.
Minnesstund anordnas och planeras i nära samarbete med dem som var närmast/delaktiga i händelsen och de anhöriga.

Fortsatt hjälp och stöd till ledarna

Styrelsen, ledare och funktionärer har gemensamt ansvar att vara lyhörda för efterreaktioner och att erbjuda hjälp och stöd till medarbetare. Här kan materialet från scouternas projekt Trygga möten användas. Det finns även personer som jobbar med Trygga möten som kan komma till kåren och hjälpa till med arbetet efter en kris.
Vid behov förmedla kontakt med psykolog/läkare.

Försäkringar

Kassören kontaktar Scouternas rikskansli angående försäkringsfrågor.

Våra viktiga telefonnummer

Funktion Namn Telefon
Kårordförande Anna-Karin Larsson 070-2748916
Distriktsordförande Erika Faxén 070-6454069
Distriktskansliet Kansliet är obemannat, telefonen är vidarekopplad till distriktets ordförande 021-41 81 31
Journummer Scouterna Rikskansliet 08-568 432 22
Ordförande Scouterna Ida Texell
Ordförande Scouterna Viktor Lundqvist
Generalsekreterare Scouterna Anna-Karin Hennig 08-555 065 61

Uppdatering av krisplanen

Uppdatering/genomgång av text skall ske i anslutning till kårstämmorna på höst och vår.
Uppdatering av telefonnummer utförs vid behov.

Uppdaterad: 2020-12-08