Verksamhetsplanen anger vad scoutkåren ska göra under verksamhetsåret 2023-01-01 — 2023-12-31. Den diskuteras och bestäms på Kårstämman (scoutkårens årsmöte) i oktober.

Lämna gärna kommentarer till verksamhetsplanen eller skicka dina synpunkter och förbättringsförslag till ordforande@sanktolof.org.


1. SCOUTGEMENSKAP

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att följa riksorganisationen Scouternas stadgar och programförklaring
 • att genomföra all verksamhet i drogfri miljö oberoende av ålder på deltagarna
 • att prägla verksamheten av den demokratiska anda som scouting bygger på
 • att genomföra kårstämman (årsmötet) på sådant sätt att alla åldrar ska ha möjlighet att tillgodogöra sig den information som ges för att kunna delta i beslut, alla kårens medlemmar har oavsett ålder rösträtt vid kårstämman
 • att verka för att minst en person i kårstyrelsen är under 20 år
 • att delta i samlingar som anordnas av Västmanlands scoutdistrikt
 • att verka för att kåren ska ha en representant i distriktsstyrelsen
 • att verka för deltagande på möten och stämmor inom riksorganisationen Scouterna
 • att bjuda in alla medlemmar över 15 år till ledarsamlingar för att skapa förutsättningar för medbestämmande och gemenskap i kåren

2. EKONOMI

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att hålla medlemsregistret aktuellt
 • att sköta bidragsansökningar gentemot Västerås Stad, Scouterna samt folkbildningsförbund
 • att uppmuntra medlemmar att delta i Scouternas julförsäljning och sälja majblommor
 • att skapa förutsättningar för försäljning som följer Scouternas värdegrund

3. PROGRAM

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att bedriva scoutverksamhet enligt scoutmetoden för scouter i alla åldrar

Planerat deltagarantal
– Familjescout 0-7 år, 2 avdelningar á ca 30 scouter + 2 ledarteam
– Spårarscout 8-9 år (åk 2-3), 2 avdelningar á ca 25 scouter + 2 ledarteam
– Upptäckarscout 10-11 år (åk 4-5), 2 avdelningar á ca 25 scouter + 2 ledarteam
– Äventyrarscout 12-14 år (åk 6-8), 2 avdelningar á ca 25 scouter + 2 ledarteam
Utmanarscout 15-18 år, 1 avdelning med ca 20 scouter + ledarteam

Summa 0-18 år, 9 avdelningar med ca 230 scouter + 9 ledarteam

 • att verka för att all scoutverksamhet ska vara trygg och säker
 • att tillsammans med scouterna utforma programmet så att alla känner sig välkomna som medlemmar i scoutkåren oavsett etnisk tillhörighet, kön, religion eller funktionsnedsättning
 • att genom avdelningarna ordna övernattningar, hajker, paddelturer och andra utfärder under terminerna
 • att informera om Scouternas och kårens programmaterial så att det blir tillgängliga för alla ledarteam
 • att följa Scouternas program, märken och aktiviteter
 • att förse kåren med aktuellt programmaterial och de verktyg som behövs för verksamheten
 • att stödja vårt fadderbarn på Sri Lanka
 • att hålla kontakt med kårens vänkårer (t ex Heidelberg och Motala m.fl.)
 • att engagera och stimulera medlemmarna så att de ska fortsätta vara medlemmar

4. UTBILDNING OCH LEDARVÅRD

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att erbjuda alla aktiva i kåren att delta i utbildningar som anordnas av Scouterna
 • att verka för att alla i ledarteamen ska ha genomgått grundläggande ledarutbildning
 • att verka för att minst en ledare deltar på Treklöver-Gilwell eller annan högre ledarutbildning
 • att marknadsföra kårstipendiet som är öppet för alla kårens medlemmar att söka
 • att erbjuda minst en ledarvårdsaktivitet
 • att erbjuda grundläggande information om krishantering
 • att erbjuda och tillse att alla ledare har gått kursen ”Trygga Möten” minst vart tredje år
 • att tillse att alla ledare visar utdrag ur belastningsregistret i samband med att man går kursen Trygga möten

5. REKRYTERING OCH INFORMATION

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att öka antalet aktiva inom alla åldersgrupper genom en aktiv rekrytering vid behov
 • att verka för att engagera fler vuxna i verksamheten
 • att delta vid behov och efter möjlighet i Scouternas rekryteringssatsning
 • att ge bra introduktion till nya vuxna medlemmar i kåren
 • att aktivt informera kårens unga medlemmar om möjligheten att bli aktiva i ett ledarteam eller som funktionär
 • att publicera information internt via hemsida, meddelanden och anslagstavla
 • att publicera extern information via hemsidan och sociala medier

6. ARRANGEMANG

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att verka för att genomföra följande aktiviteter för kårens medlemmar med familjer:
  – Öppet Julhus
  – S:t Georgsfirande
  – Kårgemensam aktivitet
 • att anordna vårläger för distriktet
 • att anordna en fjällvandring för äventyrsscouter och äldre
 • att delta och/eller anordna sommarläger för främst spårare och upptäckare
 • att anordna höstläger för kåren
 • att betala lägeravgifter för aktiva ledare/kårfunktionärer som deltar i kårbyn på läger. Subventionen avser ledartäthet motsvarande ca 4 scouter per ledare anpassat till läger och lägerdeltagare.
 • att verka för deltagande i Scouternas arrangemang
 • att aktivt prioritera miljövänliga alternativ för att göra verksamheten hållbar
 • att se till att kårens egna arrangemang så långt som möjligt använder ekologiska och/eller närproducerade matvaror

7. SCOUTGÅRD OCH UTRUSTNING

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att underhålla och förbättra scoutgården och förrådet
 • att underhålla och uppgradera kårens lägermateriel
 • att förse avdelningarna med den utrustning som behövs för att genomföra scouternas program
 • att underhålla kårens fasta vindskydd
 • att hyra ut Tunby scoutgård när scoutkåren inte har aktiviteter där
 • att använda, underhålla och utveckla ängen