Verksamhetsplanen anger vad scoutkåren ska göra under verksamhetsåret 2020-01-01 — 2020-12-31.Den diskuteras och bestäms på Kårstämman (scoutkårens årsmöte) i oktober.

Lämna gärna kommentarer till verksamhetsplanen eller skicka dina synpunkter och förbättringsförslag till ordforande@sanktolof.org.


1. SCOUTGEMENSKAP

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att följa riksorganisationen Scouternas stadgar och programförklaring
 • att genomföra all verksamhet i drogfri miljö oberoende av ålder på deltagarna
 • att prägla verksamheten av den demokratiska anda som scouting bygger på
 • att genomföra kårstämman på sådant sätt att alla åldrar skall kunna tillgodogöra sig den information som ges för att kunna delta i beslut, alla kårens medlemmar har oavsett ålder rösträtt vid kårstämman
 • att erbjuda utmanar- och roverlagen minst var sin plats i Kårstyrelsen
 • att delta i samlingar som anordnas av Västmanlands scoutdistrikt
 • att verka för att kåren ska ha en representant i distriktsstyrelsen
 • att verka för deltagande på möten och stämmor inom riksorganisationen Scouterna
 • att bjuda in alla medlemmar över 15 år till ledarsamlingar för att främja medbestämmande och gemenskap i kåren

2. EKONOMI

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att hålla medlemsregistret aktuellt
 • att sköta bidragsansökningar gentemot Västerås Stad, Scouterna samt folkbildningsförbund
 • att uppmuntra medlemmar att sälja majblommor
 • att anordna annan försäljning och insamling som kan ske utan att det påverkar verksamheten på ett negativt sätt

3. PROGRAM

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att bedriva scoutverksamhet enligt scoutmetoden för scouter i alla åldrar
  Planerat deltagarantal
  – Familjescout 0-7 år, 2 avdelningar á ca 25 scouter + 2 ledarteam
  – Spårarscout 8-9 år (åk 2-3), 2 avdelningar á ca 25 scouter + 2 ledarteam
  – Upptäckarscout 10-11 år (åk 4-5), 2 avdelningar á ca 25 scouter + 2 ledarteam
  – Äventyrarscout 12-14 år (åk 6-8), 1 avdelning med ca 40 scouter + ledarteam
  – Utmanarscout 15-18 år, 1 avdelning med ca 10 scouter + ledarteam

– Roverscout 19-25 år, 1 avdelning med ca 10 scouter
Summa 0-25 år, 9 avdelningar ca 210 scouter + 8 ledarteam

 • att tillsammans med scouterna utforma programmet så att alla känner sig välkomna som medlemmar i scoutkåren oavsett etnisk tillhörighet, kön, religion eller funktionsnedsättning
 • att genom avdelningarna ordna övernattningar, hajker, paddelturer och andra utfärder under terminerna
 • att informera om Scouternas och kårens programmaterial så att det blir tillgängliga för alla ledarteam
 • att följa Scouternas program, märken och aktiviteter
 • att förse kåren med aktuellt programmaterial och de verktyg som behövs för verksamheten
 • att stödja vårt fadderbarn i Sri Lanka
 • att hålla kontakt med kårens vänkår i Heidelberg

4. UTBILDNING OCH LEDARVÅRD

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att erbjuda alla aktiva i kåren att delta i av Scouterna ordnade kurser
 • att verka för att alla i ledarteamen ska ha genomgått grundläggande ledarutbildning
 • att verka för att minst en ledare deltar på Treklöver-Gilwell eller annan högre ledarutbildning
 • att marknadsföra kårstipendiet som är öppet för alla kårens medlemmar att söka
 • att erbjuda minst en ledarvårdsaktivitet
 • att erbjuda grundläggande information om krishantering
 • att erbjuda och tillse att alla ledare har gått kursen ”Trygga Möten” minst vart tredje år.

5. REKRYTERING OCH INFORMATION

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att öka antalet aktiva inom alla åldersgrupper genom en aktiv rekrytering vid behov
 • att verka för att engagera fler vuxna i verksamheten
 • att delta i Scouternas rekryteringssatsning
 • att ge bra introduktion till nya vuxna medlemmar i kåren
 • att aktivt informera utmanarscouterna om möjligheten att bli aktiva i ett ledarteam
 • att verka för en ökad PR av kåren och vår verksamhet
 • att publicera information internt via hemsida, meddelanden och anslagstavla
 • att publicera extern information via hemsidan och sociala medier
 • att samla och digitalisera material till kårens egen aktivitetsbank

6. ARRANGEMANG

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att verka för att genomföra följande aktiviteter för kårens medlemmar med familjer:
  – Öppet Julhus
  – S:t Georgsfirande
  – Kårgemensam aktivitet
 • att delta i arrangemang som gynnar kåren
 • att delta i sommarläger
 • att tillsammans med andra kårer i distriktet arrangera Vårläger
 • att betala lägeravgifter för aktiva ledare/kårfunktionärer som deltar i kårbyn på läger. Subventionen avser ledartäthet motsvarande ca 4 scouter per ledare anpassat till läger och lägerdeltagare.
 • att verka för deltagande i Scouternas arrangemang
 • att aktivt prioritera miljövänliga alternativ i vår verksamhet
 • att se till att kårens egna arrangemang så långt som möjligt använder ekologiska och/eller närproducerade matvaror

7. SCOUTGÅRD OCH UTRUSTNING

S:t Olof Scoutkår kommer under verksamhetsåret

 • att underhålla och förbättra scoutgården och förrådet
 • att underhålla och uppgradera kårens lägermateriel
 • att förse avdelningarna med den utrustning som behövs för att genomföra scouternas program
 • att underhålla kårens fasta vindskydd
 • att aktivt arbeta för att Tunby scoutgård är uthyrd när scoutkåren inte har aktiviteter i scoutgården
 • att använda, underhålla och utveckla ängen