Kallelse till Ekonomisk kårstämma

28 januari, 2020 av Erik Torstensson

Styrelsen för S:t Olofs Scoutkår hälsar alla kårens medlemmar hjärtligt välkomna till ekonomisk kårstämma

Tid:

Torsdagen den 19 mars 2020 kl 18:30

Plats:

S:t Olofs Scoutgård, Tunby Gård, Slånbärsgatan 11, Västerås

Förslag till Dagordning:

 1. Kårstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för den ekonomiska kårstämman
 3. Val av sekreterare för den ekonomiska kårstämman
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
 6. Fråga om ekonomiska kårstämman behörigen har sammankallats
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019
 9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
 11. Val av scoutkårens delegat(er) till Demokratijamboree (Scouternas stämma) för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 12. Val av scoutkårens delegater till extra distriktsstämman (ekonomisk distriktsstämma) för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.
 13. Kårstämman avslutas

Enligt scoutkårens stadgar (2012-10-10), äger alla kårens medlemmar rösträtt vid kårstämman, oavsett ålder.

Klicka här för att ladda ner:
Kallelsen

Ledarsamling efter Kårstämman

Efter kårstämman samlas vi för att diskutera frågor som rör scoutkårens verksamhet våren och sommaren 2020.
Kontakta styrelsen om du vill att något viktigt ska tas upp.

Välkomna!