Kallelse till scoutkårens årsmöte

10 augusti, 2020 av Erik Torstensson

Kårstämma torsdag den 22 oktober 2020 kl 18:30 – ca 20:00

Förslag till dagordning

 1. Kårstämman öppnas
 2.  Val av mötesordförande samt mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
 5. Fråga om stämman behörigen sammankallats
 6. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
 7. Fastställande av
  – medlemsavgift
  – verksamhetsplan
  – budget för det närmast följande verksamhetsåret
 8. Val av kårordförande och vice kårordförande
 9. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen samt övriga kårfunktionärer
 10.   Val av revisorer och revisorssuppleanter
 11.  Val av valberedning
 12.  Utse scoutkårens delegater till distriktsstämman
 13.  Utse scoutkårens representant till distriktets valberedning
 14.   Kårstämman avslutas

Beslut kring kårens redovisning, ansvarsfrihet m.m. tas på den extra kårstämman i mars.
Enligt scoutkårens stadgar (2012-10-10), äger alla kårens medlemmar rösträtt vid kårstämman, oavsett ålder.

Läs mer om kårstämman….